TEZLER

ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TEZLER

 

 

 

 

2012 Yılı Tezler

 

 

 1. “Sulu Çözeltilerden Krom (VI) Gideriminde Beyaz  Çürükçül Fungus Lentinus concinnus  Kullanımı”. Nazcan KAHRAMAN; Ocak 2012 (Yrd. Doç. Dr. Meltem YILMAZ).

 

 1. Altyapı Sistemlerinin Farklı Bilgisayar Destekli Programlarla Karşılaştırmalı Analizi, Dizaynı ve Maliyet Hesabı”. Mehmet  Turan TETİK; Haziran 2012 (Doç. Dr. Beril SALMAN AKIN).

 

 1. “Gökçekaya Baraj Gölü Dip Sedimanının Nütrient  Düzeylerinin Belirlenmesi”. Şenay KUMCU; Haziran 2012 (Doç. Dr. Beril SALMAN AKIN).

 

 1. “Yerel Yönetimlerde Görev Yapan Çevre Uzmanlarının  Çevreci Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi”. Hazel Feyza KATKAT; Haziran  2012 (Yrd. Doç. Dr. A. Gamze YÜCEL IŞILDAR).

 

 1. “Yapılarda Rüzgar Enerji Sistemlerinin Kullanımı”. Sevil TUTUNCHİAN; Haziran 2012 (Doç. Dr. Cüneyt KURTAY).

 

 1. “Hastane Laboratuvar Atıksularındaki Patojen Mikroorganizma Düzeylerinin Belirlenmesi”. Gökçem ÇELEBİ; Temmuz 2012  (Doç. Dr. Beril SALMAN AKIN).

 

 1. “Hastane Laboratuvar Atıksularındaki Ağır Metal  Düzeylerinin Belirlenmesi”. Zeynep Berkim TÜFEKÇİ; Temmuz 2012 (Doç. Dr. Beril SALMAN AKIN).

 

 1. “Kömür Kökenli Metan Gazı Salınımının Değerlendirilerek İklim Değişikliğine Etkisinin Azaltılması”. Hakan ÖKSÜZ; Temmuz 2012 (Yrd. Doç. Dr. Feriha YILDIRIM).

 

 1. “Plazma Gazlaştırma Teknolojisi ile Katı Atık Bertarafı” Caner DERELİ; Ağustos 2012 (Yrd. Doç.Dr. Hüseyin TOPAL).

 

 1. “Türkiye’de Hidroelektrik Santrallerin Gelişimi ve Çevresel Etkileri” Nusret ÜNAL; Haziran 2012 (Dönem Projesi), (Yrd. Doç. Dr. Feriha YILDIRIM).

 

 

 

 2011 Yılı Tezler

 

 

 1. “Sazan Balığı (Cyprinus carpio L., 1758) Fingerlinlerine Propoxurun Histopatolojik, Hematolojik ve Biyokimysal Etkileri”. Ayşen AYHAN; Şubat 2011 (Prof. Dr. Ali GÜL).

 

 1. “Tekstil Boyalarının Lakkaz Enzimi Kullanılarak  Atık Sulardan Giderilmesi”. Begüm ALTINTAŞ; Şubat 2011 (Doç. Dr. Gülay BAYRAMOĞLU).

 

 1. “Taş Ocaklarının Çevresel Etkileri ve Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması; Ankara Örneği”. Rahmi AKDOĞAN;  Haziran 2011 (Doç. Dr. A. Çağlan KARASU BENLİ).

 

 1. “Chlorpyrıfos-Ethyl’in Subletal Dozunun Sazan Balıkları (Cyprinus carpio L., 1758) Histolojisi ve Genetoksisitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi”. Gül ÇELİK ÇAKIROĞULLARI; Haziran 2011 (Doç. Dr. A. Çağlan KARASU BENLİ).

 

 1. “İklim Değişikliliği Kapsamında “Küresel Emisyon Ticareti” Üzerine Araştırmalar ve Olası Türkiye Senaryoları”. Volkan OKUT; Haziran 2011 ( Yrd. Doç. Dr. Feriha YILDIRIM).

 

 1. “Esbıothrin Pestisitinin Lepistes Balıkları (Poecilla reticulate) Üzerindeki Akut Toksit Etkisinin Belirlenmesi”. Ayşegül ÖCAL; Temmuz 2011 (Doç. Dr. A. Çağlan KARASU BENLİ).

 

 1. “2,4-D (2,4 Diklorofenoksi) Asetik Asit ve  Türevleri ile Bisfenol-A (BİS-A) ve Fosfinotrisin (PĞT)’in Su Pireleri Daphnia manga (Straus, 1820) (Cladocera, Crustacea) Üzerine Akut Toksit Etkilerinin Belirlenmesi”. Güldane  ÇINAR PEKTAŞ; Eylül 2011 (Yrd. Doç. Dr. Feriha YILDIRIM).

 

 1. “Seyfe Gölü Kalitesi ve Dip Çamuru Ağır Metal özelliklerinin Belirlenmesi”. Vildan BÖLÜKBAŞI BAŞARAN; Ekim 2011 (Doç. Dr. Beril SALMAN AKIN).

 

 1. “ Kırıkkale Kızılırmak Havza Suyunda Tarımsal  Kaynaklı Nitrat ve Fosfat Düzeylerinin Belirlenmesi” Lale GÜNDOĞAN ; 2011 (Doç. Dr. A. Çağlan KARASU BENLİ).

 

 1. “Katı Yakıtlı Termik Santraller ve Çevresel Etkileri”. Yıldız GÜNGÖR; Temmuz 2011 (Dönem Projesi), ( Doç.Dr. a. Çağlan KARASU BENLİ

 

 

2010 Yılı Tezler

 

 

 1. “Mogan Gölünde Su ve Sedimentte Ağır Metal Düzeylerinin Tespiti; Sazan (Cyprinus      carpio) ve Kadife  (Tinca tinca) Balık Dokuları Üzerine  Etkilerinin İncelenmesi”. Mustafa DOSTBİL, Ocak 2010 ( Doç. Dr. A.Çağlan KARASU BENLİ).

 

 1. “Malathion İnsektisitinin Poecilia Reticulata (Peters, 1858) Üzerindeki Akut Toksit Etkisi”. Nurtaç Hilal BAKAL; Ocak  2010 (Doç. Dr. Mehmet YILMAZ).

 

 1. “Gölbaşı (Ankara) ve Çevresindeki Yer altı  Sularında Bor Kirliliğinin İncelenmesi”. Cengiz ÇELEBİ; Şubat 2010 (Prof. Dr .Nail ÜNSAL).

 

 1. “Hastane Atıklarının Yönetiminde Geri Kazanılabilir Atık Miktarlarının Tesbiti ve Ekonomik Değeri: Ankara Örneği”. Erva DÜNDAR; Şubat 2010 (Yrd. Doç. Dr. A.Gamze YÜCEL IŞILDAR).

 

 1. “Ankara Çayı’nın Tarımsal Sulama Amaçlı  Kullanılabilirliğinin Araştırılması”. Derya ÇALIŞKAN; Şubat 2010 (Yrd. Doç. Dr. A.Gamze YÜCEL IŞILDAR).

 

 1. “Oğulbey (Gölbaşı) Akiferlerinin Yer altı Suyu Kalitesinin İncelenmesi”. Turgay GÜNGÖR; Mart 2010 (Prof. Dr. Nail ÜNSAL).

 

 1. “Aysantı Beli (Ayaş-Ankara) Florasının Tehdit Altındaki Türleri”. Gül AYYILDIZ; Mart 2010 (Prof. Dr. Mecit VURAL).

 

 1. “PEM Yakıt Hücresi Anadunda Kullanılmak Üzere Platinin İkili Alaşımlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve CO Kirliliğinin Belirlenmesi”. Didehan KARÇİÇEĞİ; Mayıs 2010 (Prof. Dr. F.Çiğdem GÜLDÜR).

 

 1. “Türkiye’nin Kömür Politikaları ve Temiz Kömür Teknolojilerinin Kullanılması Durumunda Ülke Ekonomisine Katkılarının ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi”. Aylin AKSAN; Mayıs 2010 (Yrd.      Doç. Dr. S.Ferda MUTLU).

 

 1. “Yarı Eberhart Tipi Kireç Fırınlarının Modifikasyonunun Üretim Enerjisi, Yakıt Ekonomisi ve Hava Kirliliği Açısından İncelenmesi”. Evin Uğur YILDIRIM; Temmuz 2010 (Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TOPAL).

 

 1. “Emisyon Ölçümleri ve Sonuçlarının Ulusal-Uluslararası Mevzuata Göre Değerlendirilmesi”. Yasemin ALINANER; Temmuz 2010 (Yrd. Doç. Dr. Beril AKIN).

 

 1. “Ankara Ayaş İlçesindeki İçme ve Sulama Sularında Organoklorlu Pestisitlerin Kromatografik Tayini”. Özge ERDEM; Ağustos 2010 ( Prof. Dr. Beytiye ÖZGÜN, Yrd. Doç.Dr. Meltem YILMAZ).

 

 1. “Reaktif Orange 14 ve Reaktif Blue 12 Tekstil Boyalarının Beyaz Çürükçül Fungus Lentinus      concinnus İle Giderimi” Fatma Nur CEBECİOĞLU; Eylül 2010 ( Yrd. Doç. Dr. Meltem YILMAZ).

 

 1. “Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinden Kaynaklanan Arıtma Çamurları” Yeter KARAKUŞ; Haziran 2010 (Dönem Projesi), (Yrd. Doç. Dr. Beril AKIN).

 

 1. “Türkiye’deki Çevre Problemlerinin ve      Politikalarının AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”. Zehra  Özer ÖZMADEN, Ocak 2010 (Dönem Projesi), ( Yrd. Doç. Dr. A. Gamze YÜCEL IŞILDAR).

 

 1. “Katı Atık Sızıntı Sularının Arıtım Yöntemleri”.  Pelin BAŞARISOY; Mart 2010 (Dönem Projesi), (Yrd. Doç. Dr. Beril SALMAN AKIN)

 

 

2009 Yılı Tezler

 

 1. “Konya Yolu-Çayyolu Arasındaki (Ankara) Akiferlerde  Yeraltı  Suyu Kalitesinin İncelenmesi”. Göklen Ece YILDIZ; Mayıs 2009 (Prof. Dr. Nail ÜNSAL).

 

 

 

2008 Yılı Tezler

 

 

 1. “Toprakta Değişik Uçucu Organik Bileşiklerin  Adsorpsiyonunun İncelenmesi”. Tuğba Ceren İSTEK; Ocak 2008 ( Doç. Dr. Nail YAŞYERLİ).

 

 1. “Yukarı Akışlı Havasız Çamur Yataklı Reaktörlerde Çamur Granüllerinin Oluşmasına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi”. Aysun AKTAŞ; Nisan 2008 (Yrd. Doç. Dr. S. Ferda MUTLU).

 

 1. “Kentsel Yayılmanın Çevreye Etkilerinin Uzaktan  Algılama Yöntemiyle Belirlenmesi: Ölüdeniz (Fethiye)Örneği”. İbrahim Erim SANVER; Mayıs 2008 (Yrd. Doç. Dr. Nilgün GÖRER TAMER; Prof. Dr. Vedat      TOPRAK)

 

 1. “Evsel Atıksuların Arıtılması ve Havalandırma Parametrelerinin İncelenmesi”. H. Berivan BODUROĞLU; Mayıs 2008 (Prof. Dr. Çiğdem GÜLDÜR, Doç. Dr. Şefaattin YÜKSEL).

 

 1. “Atıksulardan Ağır Metallerin Giderilmesinde Doğal Zeolitlerin Kullanılması: Klinoptilolitin Çinko, Kurşun ve Kadmiyum için İyon Değişim Kapasitesi”. Aslı USTA DİKMEN; Haziran 2008 (Prof. Dr. Müjgan ÇULFAZ).

 

 1. “PET Atıklarının Endüstride Değerlendirilmesi”. Fatma YILDIZ ANABAL;  Şubat 2008 (Prof. Dr. Muzaffere TALU).

 

 1. “Karadenizde Organik Kirlenme ve Ötrifikasyon Düzeyinin Belirlenmesi”. Harun HAŞİMOĞLU; Şubat 2008 (Dönem Projesi), (Prof. Dr. Suat KIYAK).

 

 1. “Klorlu İnsektisitlerin Çevre Yönetim”. Züleyha ŞAHİN; Şubat 2008 (Dönem Projesi), (Prof. Dr. Nermin ERTAN).